Jdi na obsah Jdi na menu
 

Kristina Colloredo-Mansfeldová

Správa lesů Opočno

 

Vývoj lesního hospodářství a majetkové držby lesů v Orlických horách byl v minulosti nejvýznamněji ovlivňován vlastníky panství opočenského, vlastníky spojeného velkostatku Rychnov – Černíkovice a velkostatku Žamberk.

Panství Opočno bylo poměrně rozsáhlým majetkem, jehož lesy se rozprostíraly od zemských Kristina Colloredo-Mansfeldováhranic, kde zasahovaly do někdejšího hraničního hvozdu, ažLeonhard Coloredo-Mansfeld do rovinatých krajů kolem řeky Orlice. V důsledku toho lze vidět na majetku odedávna dva druhy lesů, a to horské lesy s převahou jehličnatých ( smrkových) porostů s příměsí buku a proti nim lesy v nižších polohách, kde převládaly listnaté porosty a na písčitých lokalitách bory.

Opočenské panství od r. 1495 bylo majetkem bohaté rodiny Trčků z Lípy až do r. 1634, kdy majetek trčkovský byl konfiskován. Panství opočenské dáno 1635 nejprve do zástavy Rudolfu hr. Colloredovi a jeho bratru Jeronýmovi a 30. srpna 1636 bylo dáno do plného vlastnictví za odhadní cenu 351 tisíc zlatých. Po spojení s rodinou Mansfeldů r. 1792 zdědil rod Colloredů nejen panství dobříšské, ale i příjmení Mansfeldů. V r. 1924 bylo zrušeno svěřenectví ( poručník Jindřich Kolowrat ) a právo vlastnické přešlo na Josefa Colloredo- Mansfelda mladšího. V souvislosti s pozemkovou reformou byl prodán revír Frymburk a u opočenského velkostatku zůstalo 4612 ha lesní půdy. Správa lesního hospodářství Kristiny Colloredo – Mansfeldové i v současnosti spravuje tuto výměru lesního majetku.

Konfiskačním nařízením tajné státní policie ze dne 16. února 1942 byl konfiskován veškerý majetek rodiny Colloredů – Mansfeldů, rovněž i opočenské panství Dr. Josefa Colloredo – Mansfelda ve prospěch německé říše, právě pro snahy majitele nepřátelské říši. V r. 1945 byl tento majetek převzat státem. V r. 1991 požádala dcera posledního majitele Kristina – Colloredo Mansfeldová o navrácení lesů a ostatního majetku. Po dlouhých soudních peripetiích byl lesní majetek v r. 2001 navrácen,

Lesnické hospodaření současné lesní správy je vedeno cílem navázat na pokrokové tradice lesního hospodaření na majetku Colloredo – Mansfeldů a jeho lesních hospodářů z minulosti. Nelze opomenout dílo lesmistra Věnceslava Havelky, který vydal první učebnici lesnictví v Čechách (překlad J. Ziegler), lesmistr Bohutínský patřil mezi první zakladatele hospodářské úpravy v českých zemích a posléze i dílo lesního rady Hugo Koniase, zakladatele podrostního způsobu hospodaření, označované jako opočenské lesní hospodářství. Je známo a třeba připomenout, že právě bez finanční i morální podpory samotných vlastníků, rodiny Colloredo – Mansfeldů, jejich osvícenosti a vůle, by tyto pokrokové myšlenky i stav lesního hospodaření na majetku nikdy nebyly dosaženy.

V historické části lesního hospodářského plánu pro celky Opočno a Rychnov se konstatuje, že oba tyto hlavní majetky (rod Colloredo – Mansfeldů a Kolowratů), významné pro Orlické hory, se nacházely v rukou finančně silných rodů, které nemusely sahat v případě potřeb k příliš rozsáhlým těžbám na úkor podstaty lesa. Významná byla i forma vlastnictví majetku svěřenecká, (tzv. fideikomisní), u nichž byl držitel omezen při hospodaření s majetkem celou řadou právních předpisů, jejichž dodržování bylo kontrolováno příslušníky rodiny a zejména státními úřady. Závěr historického průzkumu lesního hospodářského plánu deklaruje opočenské lesní hospodářství jako vzor pro lesnické hospodaření v českých zemích.

Toto ocenění je zároveň i velkou morální zodpovědností pro všechny lesní hospodáře Správy lesů KCM v Opočně. Aktuálně zpracovaný lesní hospodářský plán pro lesní hospodářský celek Colloredo Opočno, s platností od 1.1. 2004, vychází z uplatňovaného principu trvale udržitelného hospodaření v lesích. Je nástrojem vlastníka k dosažení cílů lesnického hospodaření a dává jeho perspektivu na dalších několik desetiletí do budoucna.

Oporou současné majitelky Kristiny Colloredo - Mansfeldové je syn Leonhard, absolvent lesnické školy v Brugu v Rakousku, který řídí lesnické a myslivecké hospodaření na majetku a je určitým způsobem odborným pokračovatelem svého dědečka Dr. Josefa Colloredo-Mansfelda.

Velkorysost, šlechetné srdce, vrozená inteligence, vřelý vztah k opočenskému regionu, na druhé straně i skromnost, úcta k člověku a přírodě, jsou jen základní rysy současné majitelky Kristiny Colloredo–Mansfeldové. Tyto významné lidské vlastnosti, spolu s nevšedním jejím úsilím o zvelebení rodinného majetku, jsou příslibem do budoucna a jsou jistě i dobrou zprávou pro Orlické hory a Podorlicko.